Cốc nước có nắp vẽ hoa xanh (dáng đít tóp)

55,000